Algemene Voorwaarden Ticketverkoop Stichting Mooie Verhalen

 1. Begripsomschrijving

1.1 In de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de volgende begrippen (zowel in enkelvoud, als in meervoud) de volgende betekenissen dragen:

'Algemene Voorwaarden', de Algemene Voorwaarden Ticketverkoop van Stichting Mooie Verhalen;

'Evenement', de publieke of besloten gebeurtenis waarbij –bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend- een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot- een musical, theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of ander soortig evenement;

'Locatie', de plaats waar het evenement gehouden wordt;

'Organisator', de partij die verantwoordelijk is voor de productie en/of organisatie van het evenement; in de regel is dit tevens Stichting Mooie Verhalen, zoniet dan zal dit expliciet worden aangegeven.

'Overeenkomst', de overeenkomst tussen Stichting Mooie Verhalen en de klant tot koop en aflevering van tickets;

'Ticket', het toegangsbewijs tot een voorstelling of evenement;

 1. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Stichting Mooie Verhalen zijn de onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Via de webshops van Stichting Mooie Verhalen aangeschafte tickets worden hierna genoemd “Tickets”.

2.2 Op de overeenkomst zijn ook van toepassing de Algemene Voorwaarden van de organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de overeenkomst c.q. de onderhavige Algemene Voorwaarden. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende locaties dan wel bij de organisator verkrijgbaar.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Algemene Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stichting Mooie Verhalen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stichting Mooie Verhalen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.6 Alle aanbiedingen van Stichting Mooie Verhalen en haar partners zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

2.7 Partners van Stichting Mooie Verhalen kunnen optreden als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen de koper en de Evenementhouder. Deze partners zijn geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van (een) Ticket(s). De Overeenkomst komt tot stand nadat de klant via Stichting Mooie Verhalen of haar partners een of meerdere Tickets heeft gekocht.

2.8 Stichting Mooie Verhalen is gerechtigd de door afnemer opgegeven gegevens op juistheid te (laten) controleren. Het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens kan er toe leiden dat geen overeenkomst tot stand komt en/of dat de Tickets niet worden toegezonden.

2.9 Stichting Mooie Verhalen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, desnoods zonder opgave van redenen. De overeenkomst komt te allen tijde tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat Stichting Mooie Verhalen de bestelling niet accepteert. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt Stichting Mooie Verhalen dit schriftelijk (per e-mail) mee binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 1. Prijzen/aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Stichting Mooie Verhalen zijn vrijblijvend en Stichting Mooie Verhalen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro's inclusief BTW.

3.3 In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Deze prijzen zijn geldig gedurende een bepaalde periode zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.

3.4 Stichting Mooie Verhalen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

3.5 Er worden door Stichting Mooie Verhalen een eenmalig bedrag voor administratiekosten gerekend per reservering, Stichting Mooie Verhalen behoudt zich het recht voor deze voorwaarden indien nodig te wijzigen.

3.6 Stichting Mooie Verhalen houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen van Tickets te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. In geval van beperkte beschikbaarheid van een aanbieding heeft Stichting Mooie Verhalen, zodra de aanbieding niet meer beschikbaar is, het recht dezelfde Tickets tegen een hogere prijs opnieuw aan te bieden, zonder dat afnemer een beroep kan doen op de eerdere (lagere) prijs.

3.7 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. In het geval van technische storingen van welke aard dan ook waardoor de betalingen niet, niet juist of niet tijdig kunnen worden verwerkt en/of geautoriseerd, is Stichting Mooie Verhalen niet aansprakelijk.

3.8 Indien afnemer met enige betaling in gebreke is, is Stichting Mooie Verhalen gerechtigd de (uitvoering van) de overeenkomst op te schorten.

3.9 Het storneren van een door Stichting Mooie Verhalen ontvangen bedrag ontslaat afnemer niet van zijn betalings- en afnameverplichting.

3.10 Indien Stichting Mooie Verhalen (buiten-)gerechtelijke incassokosten moet maken ter incasso van het door afnemer verschuldigde bedrag komen deze voor rekening van afnemer, met een minimum van zeventwintig euro vijftig (27,50).

 1. Gebruik van Stichting Mooie Verhalen Tickets

4.1 Stichting Mooie Verhalen Tickets kunnen niet worden teruggenomen of omgeruild en verliezen hun geldigheid bij het verstrijken van de daarop aangegeven geldigheidsdatum.

4.2 Geprinte Tickets mogen niet gevouwen of anderszins beschadigd worden waardoor de te scannen QR code niet meer bruikbaar is. Niet scanbare tickets zijn niet geldig. Afnemer draagt hiervan het risico. Bij beschadiging kan toegang worden geweigerd en afnemer maakt in dat geval geen aanspraak op restitutie of vervanging.

4.3 Afnemers van Tickets dienen deze, ook na het betreden van de voorstelling of activiteit op eerste verzoek van de organisator te tonen. De organisator van de voorstelling of het evenement heeft tevens het recht naar een persoonlijke identificatie te vragen.

4.4 Tickets mogen doorverkocht worden tenzij de algemene voorwaarden van de organisator van het Evenement dit niet toestaan. Als dit is toegestaan dient Stichting Mooie Verhalen bij doorverkoop onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden van de persoonlijke gegevens van de nieuwe eigenaar van het betreffende toegangsbewijs.

4.5 Het is verboden om Tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder daar schriftelijk toestemming voor te hebben gekregen van de organisator van het Evenement of de beurs en van Stichting Mooie Verhalen.

4.6 Elke ticket beschikt over een unieke barcode en is daarom slechts één keer bruikbaar. Kopiëren van tickets is nutteloos. Van misbruik zal aangifte worden gedaan.

 1. Annulering en teruggave

5.1 Een organisator heeft het recht om een evenement te verplaatsen of te annuleren. Als dit gebeurt zal Stichting Mooie Verhalen trachten voor een passende oplossing te zorgen. Als een evenement wordt geannuleerd of verschoven, zal Stichting Mooie Verhalen haar best doen u daarvan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Wij kunnen echter niet garanderen dat u voor aanvang van het evenement op de hoogte wordt gesteld en stellen ons niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.

5.2 Controleer voordat u uw reservering bevestigt altijd goed of u de juiste tickets heeft gereserveerd. Stichting Mooie Verhalen is niet verplicht eenmaal verkochte tickets terug te nemen of om te ruilen.

5.3 Stichting Mooie Verhalen is niet aansprakelijk voor vergoeding of restitutie van de entreegelden bij een eventuele annulering van een Evenement door de Organisator dan wel de houder van de Locatie. Indien en voor zover Organisator besluit tot restitutie van Entreegelden en Organisator Stichting Mooie Verhalen daarvoor inschakelt, zal restitutie van Entreegelden die aantoonbaar aan Stichting Mooie Verhalen zijn voldaan kunnen plaatsvinden via Stichting Mooie Verhalen. Daarvoor is het nodig om het ontvangen digitale ticket in te sturen met vermelding van het IBAN rekeningnummer aan tickets@muskeetheater.nl .

5.4 Stichting Mooie Verhalen zal in geen enkel geval gehouden zijn meer te vergoeden dan de Entreegelden. Dit houdt onder meer in dat nooit vergoed worden eventuele extra kosten welke Cliënt heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Stichting Mooie Verhalen verleende diensten, zoals reserveringskosten. Stichting Mooie Verhalen aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele overige direct of indirect gemaakte (on)kosten en/of uitgaven.

 1. Betalingen en betalingen groepsreserveringen

Stichting Mooie Verhalen accepteert iDEAL betalingen. Pas als de betaling akkoord is, zult u een bevestiging ontvangen dat uw bestelling definitief is. Bij groepsreserveringen is het mogelijk per factuur tickets te bestellen, hiervoor kan contact worden opgenomen met tickets@muskeetheater.nl.

 1. Levering

7.1 De bestelling wordt direct na ontvangst van de order per e-mail geleverd. Tickets worden direct na betaling ook met de benodigde QR-codes verzonden aan het opgegeven e-mailadres. Afnemer dient deze e-mail zelf uit te printen en mee te nemen naar het Evenement dan wel dit digitaal te tonen bij de entree.

7.2 De door Stichting Mooie Verhalen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van geleverde tickets gaat pas over indien u al hetgeen u, op grond van enige overeenkomst, aan Stichting Mooie Verhalen verschuldigd bent heeft voldaan. Het risico ter zake van de tickets gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 1. Reclames en aansprakelijkheid

9.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de tickets aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Stichting Mooie Verhalen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de tickets niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Stichting Mooie Verhalen de keuze de desbetreffende tickets tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe tickets dan wel het betaalde bedrag daarvan te restitueren.

9.3 Stichting Mooie Verhalen is niet verantwoordelijk en verleent geen enkele garantie voor (de toegang van) de voorstelling of het evenement, voor de organisatie dan wel voor de (artistieke) kwaliteit en inhoud va de voorstelling of evenement, noch voor de gang van zaken in en rondom de Locatie en aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

9.4 Stichting Mooie Verhalen kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt aan de Cliënt tijdens of ten gevolge van een bezoek aan de voorstelling , het Evenement of de Locatie.

10 Elektronische communicatie en bewijs

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Stichting Mooie Verhalen (dan wel door klant ingeschakelde derden), is Stichting Mooie Verhalen niet aansprakelijk.

10.2 De administratie van Stichting Mooie Verhalen geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

 1. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting Mooie Verhalen in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de  uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting Mooie Verhalen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting Mooie Verhalen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 1. Bijzondere bepalingen, aansprakelijkheid

12.1. De koper van een door Stichting Mooie Verhalen geleverd ticket dient zich als goede en ordelijke bezoeker van evenementen te gedragen en zich te houden aan aanwijzingen door of vanwege de organisator van een door hem te bezoeken evenement alsmede door het bevoegd gezag gegeven.

12.2 Voor een weigering van organisatoren van een evenement of het openbaar gezag om koper van een door Stichting Mooie Verhalen geleverd ticket toe te laten tot een evenement vanwege handelingen en/of nalaten door de koper zal Stichting Mooie Verhalen niet aansprakelijk zijn.

12.3 De koper van een ticket bezoekt een voorstelling of evenement op eigen risico. Stichting Mooie Verhalen zal niet aansprakelijk zijn voor schade die bij koper ontstaat bij de reis van of naar het evenement of het bijwonen daarvan.

12.4 Koper van een door Stichting Mooie Verhalen geleverd ticket dient zich zelf op de hoogte te stellen van aanwijzingen door of namens de organisator van het evenement of het bevoegde gezag gegeven betreffende, alsmede van wijzigingen met betrekking tot het evenement, zoals aanvangstijdstip en dergelijke. Op Stichting Mooie Verhalen rust geen verplichting tot het dienaangaande nader informeren van koper van een ticket.

 1. Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting Mooie Verhalen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting Mooie Verhalen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Gegevens Stichting Mooie Verhalen

Stichting Mooie Verhalen
Postbus 220
9403  AE  Assen
KvK 77219902
BTW NL860938219B01

Bovenstaand adres is tevens het correspondentieadres.